Bizi Sosyal Ağlarda Takip Ediyor musunuz?

Twitter'da MOD

Bizi Takip Edin

Top
Image Alt

Kitaplar

  /  Kitaplar
Önerilen Kitaplar

Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Kitabın yazar(lar)ı: Mutlu BİNARK, Mine GENCEL BEK

Kitabın arkasındaki açıklama:

Eleştirel pedagoji, medya üzerine medya dolayımı ile çalışılan iletişim fakültelerindeki öğretim üyelerinin ve medya okuryazarlığı üzerine çalışan tüm eğitimcilerin dikkat etmesi gereken, başka ve farklı sözün, bakışın üretimine olanak veren pedagojik bir anlayıştır. Eleştirel pedagojinin sağladığı açılımla, medya hakkında düşünürken ve çalışırken, tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik bağlamların öneminin bu bağlamların eğitim sürecindeki aktörler tarafından nasıl algılandığının ve eğitim sürecinde dolaşıma giren ve yeniden üretilen bilginin farklı şekillerde yaşama geçirilme pratiklerinin farkına varabiliriz.

Çocuk ve Medya - Popüler Çocuk Dergilerinde Egemen Söylemlerin Kuruluşu

Kitabın yazar(lar)ı:

Nurullah TERKAN

Kitabın arkasındaki açıklama:

            Çalışma, toplumun çocuğa bakış açılarını, çocuğu ele alış biçimlerini ve çocukluğun geçirdiği evrelerin görünür olduğu çocuk dergilerinde politik ve sosyal yaşamın temel izlenimlerini sürerek, pratikler, anlamlar ve değerler sisteminin oluşturduğu hakim kültürel sistemin, dergiler üzerinden çeşitli biçimlerde çocuklara sesleniş biçimlerini, onları nasıl biçimlendirmek istediği yönündeki planları açığa çıkarmayı amaçlamıştır. Çalışmada, egemenlik altına alma ve tabi kılma güçleri, iktidar ilişkilerinin göstergeleri aranmıştır. Geleceğin yetişkinlerinin inşa edilişi, Türkiye’deki popüler çocuk dergileri örneğinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çocuk dergilerinin söylemi ile ön plana çıkarılan değerler, çocuğa yüklenen rol ve sorumluluklar, bunların anlamlandırılma ve temsil biçimleri mevcut toplumsal yapılanmaya ve toplumsal ilişkilerin tanımlanış biçimlerine ters düşmemekte ve dergiler kendi ideolojik konumlanışlarını da göz önünde bulundurarak egemen görüş ve değerlerin yeniden üretiminde etkili olmaktadırlar. Bu yapılanma içerisinde çocuk dergileri bir yandan egemen paradigmanın çocuk kurgusu üzerinden bir çocukluk anlayışını egemen kılmaya çalışırken, bir yandan da çocuktan o egemen paradigmanın doğruları ve değerler sistemi üzerinden algılamasını istemektedirler.

Çocuk ve Medya - Önce Çocuklar Düşlesin Diye…

Kitabın editörü:

Selda İçin AKÇALI

Kitabın arkasındaki açıklama:

Elinizdeki kitap, medya ve çocuk konusunun çeşitli boyutlarıyla incelendiği sekiz ayrı makaleden oluşmaktadır.

Medya, içinde yaşadığımız toplumun değerlerini dönüştürerek ve çoğu zaman da yeniden üreterek yeniden üreterek gündelik yaşantımızın en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Hiç kuşkusuz medya karşısında toplumun en savunmasız kesimi çocuklardır. Çocuklar sadece medya tarafından değil, diğer toplumsal alanlarda -hukuki, siyasal ve ekonomik- da istismara uğramaktadır. Çocukla ilgili her türlü sorunda asıl amacın, var olan koşulları gerçekçi bir gözle değerlendirip tüm tarafların katılımı ve duyarlılığıyla eylem planları oluşturulması ve hayata geçirilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz. Yaşanan sorunları çözümünden çok, olay ve olguların diplomatik ve siyasi boyutunun öne çıktığı günümüzde, “Çocuk haklarının yerine getirilmesi, sorumlulukların yerine getirilmesidir.” düşüncesinden hareketle çocukla ilgili her türlü konuya daha hassasiyetle yaklaşılması umuduyla…

Çocuk olmayı başaran çocuklar çok şanslı, çok büyülüler.

Eleştirel Haber Çözümlemeleri

Kitabın yazarı:

Ömer ÖZER

Kitabın arkasındaki açıklama:

YOK

 

 

 

 

 

Sosyal Medya ve Gençlik

Kitabın yazarı:

Mehmet Emin BABACAN

Kitabın arkasındaki açıklama:

Küresel ve yerel düzlemde dikey veya yatay bütün ilişki biçimlerini derinden sarsarak sessiz bir devrim gerçekleştiren internet ve ona ilişkin yeni medya araçlarına dair çalışmalar her geçen gün yoğunluğunu artırmaktadır. Yeni medya araçlarından, özellikle sosyal medya olarak adlandırılan bu yeni mecranın insan ve toplum hayatının bütün kesitleriyle bir biçimde ilişkili olması, onu bir yandan postmodern zamanın vazgeçilmez aracı kılarken, bir yandan araştırılmayı, incelenmeyi hak eder konuma getirmektedir.

Modern kent hayatının atomize ettiği bireyin, yeniden kendi varlık tekinden olan insanla sanal bir ortamda da olsa buluşmasına olanak tanıyan sosyal medya, postmodern zamanın ruhuna uygun bir iletişim aracı olarak işlev görür. Aynı şekilde zamanın ruhuna uygun biçimde olumlu ve olumsuz birçok özelliğinin yanında, sadece bireylerin sosyal mekanlar inşa ederek var oluş pratikleri geliştirdikleri bir mecra değil, çok daha karmaşık bir dünyanın şifrelerini de barındırır.

Bireysel ve kültürel kullanım pratiklerinin farklılığıyla birlikte, sosyal medya araçlarının yaygın kullanım pratikleri üzerinden sosyal sermaye birikiminin araştırıldığı bu çalışmada, en yaygın sosyal medya kullanım pratiklerinden olan sosyal ilişkiler, paylaşım, güven, karşılıklılık ve normlar üzerinden bir sosyal sermaye taraması gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Medya ve Etik

Kitabın yazarı:

Bülent ÇAPLI

Kitabın arkasındaki açıklama:

            Akademisyenler, medyanın çoğunlukla duyarsız ve sorumsuz davrandığını ileri sürerken; medya da, akademisyenleri fildişi kulelerde gerçeklerden habersiz olmakla ve gerçekleştirilmesi olanaksız idealler peşinde koşmakla eleştirmektedir. Medya eleştirisi, bu nedenle karmaşık özellikteki etik sorunları çözüme kavuşturmaya yetmemektedir. Medya için önerilen etik ilkeler ve reçeteler çoğunlukla uygulanamayacak niteliktedir.

Bu durum, medyayı çevreleyen iç ve dış dinamiklerin anlaşılması için medya etiğinin soyut, uygulaması zor bir kavram olmaktan çıkarılması ve daha somut temeller üzerine kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu yapıtın temel amacı da, “medya etiği”nin soyut ve uzak bir kavram olmaktan çıkartılmasına ve böylece içselleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Medyada Kadın

Kitabın yazarı:

Hatice AKDOĞAN

Kitabın arkasındaki açıklama:

Bu kitap, burjuva medyanın kadını nasıl aşağıladığını, düşkünleştirdiğini, podyumlarda sergileyip pazarladığını ve bir meta olarak kullandığını anlatıyor.

Burjuva medyanın kadın politikasının akıl almaz yöntemlerini deşifre ediyor. Burjuvazi, kadını alınıp satılan bir meta durumuna indirgemiştir. Burjuva sınıfın borazanı medya için de bu böyledir.

Burjuva medya patronları, televizyonlarının izlenme oranını arttırmak, gazete ve dergilerini çok satmak için kadının fiziksel yanına sarılıyor. Şan ve şöhreti kadının soyunmasına indirgiyor.
Tekelci medyanın parasal çekiciliğine kendini kaptıran kadınlar da, önce medyatik olmak için çalışıyor, sonra da kadınsal varlığını pazarlıyor. Böylece burjuva medya ile medyatik kadınlar arasında bir ticaret gerçekleştiriliyor. İşte bu, kapitalizmin kadına biçtiği çirkinliklerden, hiç de insani olmayan ilişkilerden biridir.

Burjuva medyada emekçi kadınlara ve onların sorunlarına yer yoktur. Onlar, en fazlasından kadını aşağılamanın dolgu malzemesidir, mizansenidir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Medya Okuryazarlığının Rolü

Kitabın yazarı:

Müge TOKER ERDOĞAN

Kitabın arkasındaki açıklama:

YOK

 

 

 

 

 

Medya Çocukluk ve Gençlik

Kitabı derleyen:

Mine GENCEL BEK

Kitabın arkasındaki açıklama:

Medya, Çocukluk ve Gençlik kitabı; ya korunan ya da suçlu diye damgalanarak kendisinden korunulan, hem eşitsizlik, hem de kimliğinin tanımlanmaması nedeniyle dışlanan, kendisine söz hakkı verilmeyen çocukların ve gençlerin medyada temsiline ve kendilerinin bu temsilleri anlamlandırmasına odaklanıyor. Çocuk ve genç şeklinde homojen bir gruptan söz edilmeyip; sınıfsal, etnik, toplumsal cinsiyet vb. farklılık ve eşitsizlikler üzerinde duran bu kitaptaki tüm bölümler özgün araştırmalara dayanıyor.

Analiz edilen metinlerin haber, medyada temsil ve anlamlandırma pratikleri araştırıldığından, içerik ve söylem analizi yanısıra, görüşme ve odak grup teknikleri de kullanılarak çocukların ve gençlerin sözleri ve görüşlerine yer verilmektedir.

Meydada ağırlıkla çocukların bilgiye erişim, katılım ve gelişme haklarının ihlal edildiğini ortaya koyan bu çalışma, iyimser olmaya pek de olanak tanımamaktadır. Öte yandan, bu kitaptaki gibi araştırmaların dolaşıma girmesi ve hak savunucusu örgütlerin sürdürdüğü mücadelenin ivme kazanması, kamusal söylem ve siyasalların daha adil yönde dönüşmesine katkıda bulunabilir.

Okul 2.0 - Eğitimde Sosyal Medya ve Mobil Uygulamalar

Kitabın yazarları:

Arif KAZANCI, Fevzi İnan DÖNMEZ

Kitabın arkasındaki açıklama:

Eser, bir internet dakikasındaki hızla hareket eden öğrencilerine keyifli eğitim ortamları sunmak isteyen eğitimcilere yardımcı olabilmek için hazırlandı. Fikir aşamasından yazım şamasına, düzeltmeden son haline kadar her aşama çevrimiçi ortamda kotarıldı. Eksik ve gediklerinin saymakla bitmeyeceği bu çalışmayla eğitimcilere duydukları ama kullanmadıkları teknolojileri kullanabileceklerini göstermek istedik. Bunu sadece teknolojiyi tanıtmakla yapamayacağımız düşüncesiyle her bölümde yapılan uygulamaları sunup, mümkün olduğunca örnek ders etkinliklerini verdik.

İstenilen gibi oldu mu? Elbette hayır. Gelişim dur durak bilmeyen bir yolculuk. Alanında Türkçe yazılan ilk kitap olduğunu düşündüğümüz bu çalışmayla ileri doğru bir adım atıp, sınıfın içerisine, her kademeden eğitimciye ulaşmayı amaçladık. İşinize yarayan bir kitap olması hedefiyle yola çıkmıştık, öyle olması dileğiyle…

Aydın Web Tasarım, Efelerde web tasarım, Aydında web tasarım, Ege web tasarım, web sitesi yaptırma, aydın, izmir, nazilli, site tasarımcısı, efelerde tasarımcı,
Efeler hosting, hosting, domain, ssl, sunucu, vps, vds, aydın, datacenter, ege datacenter, server kirala, ucuz hosting,
Efeler teknoloji, efeler hosting, efeler, teknoloji firması, teknoloji danışmanı, teknoloji ithalatı,
teknoloji haberleri, nasıl yapılır, güvenlik haberleri, kaancity, teknoloji bloğu, teknoloji, sosyal medya, sosyal medya yönetimi, aydın sosyal medya,
güvenlik kamerası, kayıt cihazı, yedek batarya, notebook, laptop, şarj cihazı, satın al, retro, cenova, neutron, kaansky, seenergy, goldnet, laptop bataryası,